รายงานการทำเหมืองประจำเดือนและภาพถ่ายหรือแผนที่การทำเหมือง

รายงานการผลิต จำหน่ายแร่ที่ได้จากการทำเหมืองและแผนที่การเดินหน้าเหมือง

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต
* อีเมลผู้ติดต่อ miningregion@dpim.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายงานการทำเหมือง และภาพถ่ายหรือแผนที่การทำเหมือง (ผู้ประกอบการทำเหมืองที่ได้รับประทานบัตร)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Image
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
Not Open
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 29 มีนาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 กรกฎาคม 2564