ข้อมูลผู้มีหน้าที่ชำระค่าภาคหลวงแร่

ผู้มีหน้าที่ชำระค่าภาคหลวงแร่ หมายถึงผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ผู้แจ้งการร่อนแร่ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ (แร่พลอยได้จากการแต่งแร่) ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตะกรันที่ได้จากการประกอบโลหกรรม) โดยประกอบด้วยเลขที่ใบอนุญาต ชื่อ สกุล ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าภาคหลวง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองบริการงานอนุญาต กลุ่มบริหารจัดเก็บรายได้
* อีเมลผู้ติดต่อ revenue@dpim.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ปรับปรุงเมื่อมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ชำระค่าภาคหลวงแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attribution Share-Alike
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www.dpim.go.th/webservices/con_report.php?command=excelReportExport&reportname=concession_report&reqProvinceLocation=&reportType=html&concessionTypeLv=01&startSearch=Y&param=dt%3D1613372709025%26tsic_id%3D%26ran%3D1613372709026&pid=&mineralid=&typeDoc=&current_page=&max_page=&currentDate=15%2F02%2F2564&tsic_hidden=&concessionNo=&tsic_id=&customerName=&provinceLv=00&mineral1=&mineral2=&effectiveDtStart=&effectiveDtEnd=&expireDtStartHTML=&expireDtStart=&expireDtEnd=&concession_status=&expireFlagCheck=15%2F02%2F2564&expireDt=
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2564