ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ การเสนอผลประโยชน์แก่รัฐ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ การเสนอผลประโยชน์แก่รัฐ กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ การขอประทานบัตรและวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองบริการงานอนุญาต กลุ่มบริหารจัดเก็บรายได้
* อีเมลผู้ติดต่อ revenue@dpim.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ไม่แน่นอน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ การเสนอผลประโยชน์แก่รัฐ กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ การขอประทานบัตรและวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กระทรวงอุตสาหกรรม)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar dpim-admin
  สร้างในระบบเมื่อ 29 มีนาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566