You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดอัตราการจ่ายเงินพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการในการเรียกเก็บและการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดอัตราการจ่ายเงินพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการในการเรียกเก็บและการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองบริการงานอนุญาต กลุ่มบริหารจัดเก็บรายได้
* อีเมลผู้ติดต่อ revenue@dpim.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดอัตราการจ่ายเงินพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการในการเรียกเก็บและการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ (กระทรวงอุตสาหกรรม)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลความมั่นคง
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar dpim-admin
  สร้างในระบบเมื่อ 29 มีนาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564