You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดอัตราการจ่ายเงินพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการในการเรียกเก็บและการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดอัตราการจ่ายเงินพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการในการเรียกเก็บและการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ

หลักเกณฑ์ วิธีการในการเรียกเก็บและการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ

กำหนดอัตราการจ่ายเงินพิเศษ

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองบริการงานอนุญาต กลุ่มบริหารจัดเก็บรายได้
* อีเมลผู้ติดต่อ revenue@dpim.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดอัตราการจ่ายเงินพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการในการเรียกเก็บและการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ (กระทรวงอุตสาหกรรม)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 29 มีนาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 มีนาคม 2564